VAIXELLS D’ESPLAI I
PROFESSIONALS

Aquí podrà sol·licitar-nos cobertura tant de vaixells professionals com d’esbarjo, cobertures de danys, resposanbilidades Civils, P & I o assegurança de viatgers.

Quines cobertures tenen les embarcacions?

Com la cobertura obligatòria, com succeeix amb els automòbils, és tan bàsica, la resta es converteix en garanties voluntàries per a l’assegurat:

Assistència marítima: per remolcar l’embarcació quan fos necessari

Reclamació de danys: cobertura legal de cops

Cobertura per possibles responsabilitats que sorgeixin quan el nostre vaixell està encallat.

Remoció de restes: si el nostre vaixell, pel que fos s’enfonsés.

Oficina Virtual

Ja tens segur de vaixells? Aquí es podrà consultar qualsevol tema relacionat amb, les seves pòlisses, sinistres, rebuts o modificacions.

Només haurà d’ingressar la informació requerida i en un breu termini de temps serà resposta seva petició.

×