¿CONEIXES LA COBERTURA D’ INVALIDESA DE LA TEVA ASSEGURANÇA DE VIDA COM AUTÒNOM?

La majoria d’autònoms  tenim unes cobertures precàries en cas d’invalidesses absolutes i professionals , la causa principal es la baixa quota de cotització que es paga a la Seguritat Social.
Exemples de prestacions per treballadors a compte propia AUTÒNOMS
Un autónom que cotitzi  la quota mínima   en cas d’una  invalidessa ,percebria les següents pensions d’ invalidesa:

Gran invalidesa

Gran invalidesa = 1.221,23 € / MES
A efectes de prestació de la Seguritat Social , es caracteritza pel fet que el treballador necessita l’ajut d’una tercera persona per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diaria.

IPA  Incapacitat permanent absoluta

Incapacitat Absoluta = 814,15 € /MES
Es aquella invalidesa que afecta a una persona de manera física irreversible i amb caràcter permanent per al desenvolupament de qualsevol activitat profesional.

IPT Incapacitat permanent total-professional

Incapacidad Professional =447.78 €/MES
Es aquella invalidesa que afecta a una persona de manera física irreversible, amb caràcter permanent i impossibilita la realització de la seva professió habitual.
Tenint en compte  que  fa  25 anys es concedien 381.617 pensions  IPA  Incapacitat permanent absoluta  per   394.851 pensions per IPT incapacitat permanent total –professional,  i que ara al 2022 per  322.533  IPA  hi ha 592.742 IPT , el que ens indica que el criteri del Inss , es otorgar menys incapacitats absolutes i més de permanents invalideses professionals amb prestacions molt més baixes.

DADES  TIPUS D ‘ INCAPACITATS CONCEDIDES EN 2022

 

 

Per aquest motiu  ens pot ajudar a paliar la infracobertura que la Seguretat Social ,i contractar una assegurança de vida amb la cobertura de  invalidesa professional, a traves de la vostre correduria d’assegurances.
Des de la nostre correduria, observem que quan tenim la possiblitat d’ explicar la diferencia entre les diverses invalideses , els assegurats empresaris i autónoms ,asseguren aquesta contingència,ja que el cost d’ aquesta cobertura es mínim i queda justificat pel tipus de cobertura.
Recomanem a tots el empresaris i autònoms que treballant per compte propia, revisin les seves assegurances de  vida   i adaptin les cobertures d’ invalidessa a les Invalideses Permanents Totals.

 

Post a Comment

×